Michael Russell: Ministear Ùr na Gàidhlig

Tha ministear ùr os cionn na Gàidhlig ann an Riaghaltas na h-Alba — Michael Russell. Chaill Linda Fabiani a h-àite mar mhinistear a’ chultair, agus dh’fhalbh i an riaghaltas.

There is a new minister for Gaelic in the Scottish government — Michael Russell. Linda Fabiani lost her post as minister for culture, and left the government.

Chuir Prìomh-Ministear na h-Alba Alex Salmond Russell a-steach mar mhinistear a’ chultair, chùisean taobh a-muigh agus a’ bhun-reachd air an 10mh latha ’sa Ghearran. Bidh Russell a’ dèiligeadh ri Gàidhlig cuideachd. ‘S e Ball Parlamaid na h-Alba a th’ann, agus tha e an sàs anns a’ Phàrtaidh Naiseanta na h-Alba.

Scottish First Minister Alex Salmond appointed Russell minister for culture, external affairs and the constitution on the 10th of February. Russell will deal with Gaelic as well. He is a member of the Scottish Parliament, and the Scottish National Party.

Tha Gàidhlig aig Russell — ‘s e neach-ionnsachaidh a th’ann. B’ esan a thoirt a-steach Bile na Gàidhlig anns a’ Pharlamaid Albannach ann an 2002. Chuir e companaidh meadhanan Gàidhlig, Eala Bhàn Ltd., air bonn cuideachd.

Russell speaks Gaelic — he is a learner. It was he who introduced a Gaelic Act in the Scottish Parliament in 2002. He established a Gaelic media company, Eala Bhàn Ltd., as well.

“Gaelic is, of course, an integral part of contemporary Scotland’s identity and a vital part of the community life and culture where the language is spoken,” thuirt Russell an uiridh, nuair a chuir e fàilte air an darna foillseachadh den “Leabhar Mòr na Gàidhlig”.

“The Scottish Government is committed to promoting the use and raising the profile of Gaelic in Scotland and abroad, and has an ambitious programme for supporting the Gaelic language, education and culture.”

Liam Ó Caiside

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *