Mòd 2: Mac-Talla & Friends

Seo dhuibh còmhlan ciùil eile a’ seinn aig a’ Mhòd ann an Ligonier. Mac-Talla & Friends a th’ annta, agus b’e Seònag NicUilleam Weiss gan stiùireadh. Sheinn na mnathan “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” leotha fhèin, agus as deaghaidh sin, “Mo Rùn, Mo Nighean Donn Bhòidheach” còmhla ri Liam. Fhuair iad an dàrna àite anns an fharpais, as deaghaidh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra.”

Here’s another singing group performing at the Mòd in Ligonier. They are Mac-Talla & Friends and Joan McWilliams Weiss is directing them. The women sang “Dh’èirich Mi Moch Madainn Chèitean” themselves, and after that, “Mo Rùn, Mo Nighean Donn Bhòidheach” with Liam. They placed second in the competition, after “The Great Lakes Gaelic Singers.”

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *