Fàilte dhan a’ Mhòd … agus Gaelcast TV

Chaidh Gaelcast chun a’ Mhòid Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania, o chionn ghoirid agus fhuair sinn àr ceud bhideo – agus creid gun tig tuilleadh dhiubh a-mach a dh’aithghearr.

Seo agaibh “Seinneadaran Gàidhlig nan Lochan Mòra” à Ohio aig a’ bhòrd luaidh. Bhuannaich iad an co-fharpais — chan iongnadh sin, bha iad cho beòthail!

Gaelcast went to the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennslyvania, recently and got our first video – and more will be coming soon. Here’s the “Great Lakes Gaelic Singers” from Ohio at the waulking table. They won the competition — no surprise, they were so lively!

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *