Podcast Gàidhlig Eile ri Fhaighinn

Tha sinn toiliche ri ràdh gu bheil podcast no podcraoladh eile anns a’ Ghàidhlig ri fhaotainn an-dràsta: Podcast Mhurchaidh MhicLeòid aig “The Scotsman.”

Tha Murchadh aon dhe na neach-naidheachd as ainmeile ann an saoghal na G`aidhlig, agus tha mòran de’n obair aige ri leughadh anns na duilleagan Gàidhlig anns a’ phàipear agus air an làrach-lìn www.scotsman.com.

Sgrìobh Murchadh naidheachd mu dheidhinn Gaelcast nuair a thoisich sinn a chraoladh an uiridh.

Anns a’ phodcast aige, leughaidh Murchadh a cholbh a h-uile seachdain. Rinn e dà phodcast mar tha — aon mu dheidhinn plana Gàidhlig an SNP agus tè eile mu dheidhinn a mhanifesto fh`ein airson na h-eileanan.

Tha am podcast ri fhaighinn aig http://news.scotsman.com/topics.cfm?tid=64&format=rss

Àite eile airson a’ phodcast: http://news.scotsman.com/gaelic.cfm

Another Scottish Gaelic podcast has been launched. Murchadh MacLeòid of The Scotsman is broadcasting his weekly column as a podcast.

He’s completed two programs so far, one dealing with the SNP’s Gaelic language policies and another with his own “manifesto” for the Hebrides.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *