Gaelcast 30

Faodaidh sibh Gaelcast 30 fhaighinn an seo. (Click here to download our 30th program.)

Tha sinn air ais ris mu dheireadh ‘s mu dheaghaidh ris an deicheamh prògram air fhichead againn. Tha sinn duilich gun robh sinn air falbh cho fada ach bha sinn trang agus ro-thrang bho thoiseach na bliadhna!

We’re back at last with our 30th program. We’re sorry we were away so long – we’ve been more than a bit busy since the beginning of the year!

Anns a’ phrògram seo, thèid sinn gu Camp Hanover, faisg air Richmond, Virginia, airson deireadh seachdain na Gàidhlig còmhla ri Fiona NicCoinnich, òranaiche à Alba, agus Goiridh Dòmhnallach, a tha teagasg na Gàidhlig ann an Ceap Breatainn. Ionnsaichaidh sinn beagan mu dheidhinn an dòigh-theagaisg aig Goiridh, TIP neo “Total Immersion Plus,” agus ciamar a tha cùisean a’ dol air adhart ann an Albainn Nuaidh.

In this program, we go to Camp Hanover, near Richmond, Virginia, for a Gaelic weekend with Fiona MacKenzie, a Gaelic singer from Scotland, and Jeff MacDonald, who teaches Gaelic in Cape Breton. We’ll learn a bit about Jeff’s teaching method – TIP or “Total Immersion Plus,” and how things are going in Nova Scotia.

As dèidh sin, bheir sinn Ceap Breatainn oirnn a-rithist, agus coinnichidh sinn ri Dorothy Pottie ann am Bràighe na h-Aibhneadh. Bithidh sinn a’ seanachas rithe mu dheidhinn a beatha agus an sgìre mu thimcheall Bràighe na h-Aibhneadh (Glendale agus Kingsville, Nova Scotia) agus Beinn River Denys, far an deach a breith ‘s a togail. Tha baile-fearainn aig a brathair fhathast ann a’ sin, agus esan ceithir fichead ‘s a sia bliadhna dh’aois. Ionnsaichidh sinn beagan mu dheidhinn na daoine anns an sgìre cuideachd, agus cò as a thàinig an sinnsearan.

After that, we’ll go to Cape Breton again and meet Dorothy Pottie in Bràighe na h-Aibhneadh. We’ll chat about her life and the region about Bràighe na h-Aibhneadh (Glendale and Kingsville, Nova Scotia, and River Denys Mountain, where she was born and raised. Her brother still lives on the family farm there, and he’s 86. We’ll learn a bit about the people in the area, too, and where their ancestors came from.

Bithidh sinn a’ cluinntinn tuilleadh bho Bharailt anns an ath-phrògram cuideachd.

We’ll be hearing more from Barailt in the next program too.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *