Cothrom a Choinneachadh ri Gaelcast

Ma ‘s ann an Virginia a bhiodh sibh aig toiseach a’ Mhàirt, bithidh cothrom agaibh a choinneachadh ri Gaelcast aig deireadh seachdainn tumaidh na Gàidhlig faisg air Richmond.

If you’ll be in Virginia at the beginning of March, you’ll have an opportunity to meet with Gaelcast at a Scottish Gaelic immersion weekend near Richmond.

Thèid Micheal agus Liam dhan cùrsaichean tumaidh aig SGEIR (Scottish Gaelic Enthusiasts in Richmond), bhon dàrna latha dhen Mhàirt gus an ceathramh latha dhen mhìos.

Micheal and Liam will attend the immersion courses offered by SGEIR from March 2 through March 4.

Bithidh an seinneadair Fiona NicCoinnich a’ tighinn bho Alba agus Goiridh Dòmhnallach bho Cheap Breatainn agus bithidh iad a’ teagasg òrain agus cùrsaichean sa chànain.

The singer Fiona Mackenzie will be coming from Scotland and Jeff MacDonald from Cape Breton and they’ll be teaching songs and courses in the language.

Sgrìobhaibh gu Ceit Herr airson fiosrachaidh aig ceitruadh@comcast.net.

For more information, write to Kate Herr at ceitruadh@comcast.net.

This entry was posted in Site. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *