Nollaig Chridheil

Nollaig Chridheil agus Bliadhna Mhath Ùr
bho sgioba Gaelcast chun a h-uile duine!

Merry Christmas and a Good New Year from the Gaelcast team to everyone!

Is lèir dhomh tulach, is leir dhomh tràigh,
Is lèir dhomh ainglean tighinn air snàmh.

Is lèir dhomh calaman, cuimir, caon,
Tighinn le caomh is càirdeas duinn.

I see the hills, I see the strand,
I see angels heralding on high.

I see the dove shapely, benign,
Coming with kindness and friendship to us.

(Carmina Gadelica, “Buannag nam Buadh”)

This entry was posted in Site. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *