Gaelcast: Bliadhna a Dhà

Uill, a chàirdean, tha sinn dìreach air ais bhon Mhòd Naiseanta Aimearagaidh ann an Ligonier, Pennsylvania. Bha mòran spòrs ann, mar is àbhaist, ach fìor-bheagan de chadal!

Well, friends, we’re just back from the U.S. National Mòd in Ligonier, Pennsylvania. There was plenty of fun there, as usual, but very little sleep!

Bha Beathag Mhoireasdan còmhla ruinn mar bhreitheamh, agus Fiona NicCoinnich, seinneadar à Inbhir Pheofharain a bhuannaich am Bonn òr aig a’ Mhòd Naiseanta Rìoghail ann an Steòrnabhagh an uiridh.

Beathag Mhoireasdan was with us as adjudicator, and Fiona MacKenzie, a singer from Dingwall who won the Gold Medal at the Royal National Mòd in Stornoway last year.

Bithidh sinn a’ toirt iomradh air a’ Mhòd anns an ath-phrògram, agus a’ toirt sùil air dè bhios a’ tighinn aig Gaelcast anns an darna bliadhna againn.

We’ll have a on the Mòd in the nextreport program, and we’ll be taking a look at what’s in store for Gaelcast in its second year.

Cumaibh sùil (neo cluas) a-mach airson an ath-phrògram — bithidh e deiseil ann an seachdain neo dhà.

Keep an eye (or an ear) out for the next program — it will be ready in a week or two.

This entry was posted in Site. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *