Prògram 23

Faodaidh sibh Gaelcast 23 fhaighinn an seo. (Click here to download our 23rd program.)

Tha e doirbh, a chàirdean, a chreidsinn gu bheil sinn a’ tighinn gu ceann bliadhna bho’n a thòisich sinn air Gaelcast a chur a-mach air air an eadar-lìon – ach sin mar a tha e! Tha e caran duilich, ged-tha, gur ann air a’ phrògram seo a tha sinn a’ bruidhinn air Gobnait NicFhilib, a shuibhail o chionn ghoirid – agus tha barrachd againn air a’ phost mu dheireadh agus air feadh an eadar-lìon mu deidhinn. Tha sinn ann an Gaelcast a’ guidhe gach beannachd air a teaghlach, agus a’ cur ris na tha a h-uile duine ag ràdh, gun do chaill sinn Gaidheal cho daingeal dìleas neartmhor a chunnacas riamh a thaobh a’ chànain.

It’s hard to believe, friends, that we’re coming to the end of a year’s worth of Gaelcast, but that’s how it is! It is sad, however, that it’s in this program that we speak of the passing of Deborah White, and there’s more about her in our last post and all over the Internet. We at Galcast wish every blessing on her family, and add to what everyone is saying, that we have lost a truly strong, faithful Gael.

Tha againn ri cumail air adhart, ged-tha, agus tha sinn cinnteach gur e a’ chiad rud a chanadh ar caraid còir, gum b’fheudar dhuinn! Tha sinn a’ bruidhinn ri Mìcheal Newton ‘sa chiad dol-a-mach, mu dheidhinn leabhar a tha e air sgrìobhadh, agus chan e sin a’ chiad fhear idir, dìreach am fear mu dheireadh – “Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands” – leabhar cloinne a dh’fhaodadh a bhith feumail do dh’iomadh duine a tha ag ionnsachadh na Gàidhlig. Gheibh sinn tuilleadh a-mach mu’n leabhar nuair a chaidh Liam a bhruidhinn ri Mìcheal, agus mu’n rudan a rinn e a thaobh agus air sgàth na Gàdhlig rè iomadh bliadhna. Gheibh sibh barrachd fiosrachaidh aig www.calumandcatriona.com agus www.saorsamedia.com.

We do have to keep on, though, and we’d say that our dear friend would have said we should as well. We speak with Michael Newton first, about a book he’s written, and it’s not the first at all – just the latest – “Calum and Catriona’s Welcome to the Highlands” – a children’s book that will be useful to anyone learning Gaelic. We find out more about the book when Liam spoke with Michael, as well as about the things Michael has done with Gaelic though the years. You can find out more at www.calumandcatriona.com and www.saorsamedia.com.

An uair sin, thig sinn air ais gu saoghal a’ chiùil, agus tha an t-àm ann coimhead a-steach air Gaelcast fhèin – co-dhiù do dhithist a tha an sàs ann an Gaelcast, ach a tha cuideachd a’ deanamh ciùil uamhasach math agus beòthail anns a’ cheàrnaidh seo a dh’Aimeireaga. Tha Liam agus Ed air Na Maragan a chur air chois mar chomhlann ciùil o chionn bliadhaichean, agus tha iad air a bhith a’ toirt air daoine an casan a breabadh agus am basan a chur ri chèile bho’n uair sin. Ach, mar iomadh buidheann ciùil a tha agus a bha ann bho riamh, tha cuspairean diomhaireach a’ dol mu’n cuairt an dithis aca. Cò às a thàinig an t-ainm “Na Maragan”? Cuin agus ciamar a rinn iad an ceòl a chluinnear aig toiseach ar prògram? Ciamar a tha “Am Bus Draoidheil” a’ dol as aonais peatrail? Gheibh sinn uile sin a-mach sa phrògram againn an turas seo, agus theirigibh gu www.namaragan.com airson tuilleadh!

Next, we return to the world of music, and it’s time to look inside Gaelcast itself – anyway, to two that are involved in Gaelcast, and also make great, lively music in this corner of America. Ed and Liam started Na Maragan many years ago, and have been making people’s toes tap and hands clap for many years. But, just like many bands that have ever been, there are secrets hidden within Na Maragan. Where did the name come from? When and why did they make the music that you can hear at the start of Gaelcast? How does the Magic Bus run without gasoline? We have all the answers in this program, and go to www.namaragan.com for more!

Agus aig an deireadh, cluinnidh sinn pìos bho chòmhlan gu math eadar-dhealaichte ris an do thachair Liam agus Ed o chionn ghoirid — The Old Line Skiffle Combo: www.members.aol.com/oldlineskiffle.

And at the end, we’ll hear a piece from a very different group that Liam and Ed met up with a short time ago — The Old Line Skiffle Combo. Go to www.members.aol.com/oldlineskiffle.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *