Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

Chaochail Deborah White — no Gobnait Nic Fhilib, mar a b’fheàrr leatha — ann an Santa Rosa, California, aig toiseach an Lùnasdal. Bha i tinn leis na h-aillse bho thoiseach na bliadhna seo.

Bha Gobnait gu math ainmeil am measg luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig anns na Stàitean, gu h-àraid iad a bhios ag ionnsachadh air loidhne agus tro liostaichean mar Gàidhlig-B agus Gàidhlig4U.

Stèidhich i Gàidhlig4U còmhla ri caraid ann an Alba, Dàibhidh Ealaghoil (David Wright). Bha Gobnait ag ionnsachadh agus teagasg Gàidhlig agus Gàidhlig na h-Èirinn airson iomadh bliadhna ann an California a tuath.

‘S e seinneadair agus ceòladair a bh’ innte cuideachd, agus bha còmhlan-ciùil iomraiteach aice agus a dhà mhac, Diarmaid (Jared) agus Seathan (Shayne) MacGhilleBhàin — “Distant Oaks” (www.distantoaks.com). Chuir Gobnait cruinneachadh de cheòl Albannach agus Èireannach ri cheile, “Trì Sruthan” le òrain anns a’ Ghàidhlig, Gàidhlig Èirinn agus Beurla.

Thuirt Cailean Mark, air Gàidhlig-B, “Tha sinn uile, agus saoghal na Gàidhlig, air banacharaid mhath a chall.”

Beannachd dhì agus fois air a h-anam.

Deborah White — or Gobnait NicFhilib, as she preferred — died in Santa Rosa, California, early this month. She had been ill with cancer since the beginning of this year.

Gobnait was well-known among Scottish Gaelic learners in the United States. especially those learning on line or through e-mail lists such as Gàidhlig-B and Gàidhlig4U.

She established Gàidhlig4U with a friend in Scotland, Daibhidh Ealaghoil (David Wright). She taught Scottish Gaelic and Irish for many years in Northern California.

She was a singer and musician as well, and had a renowned musical group with her two sons, Diarmaid (Jared) and Seathan (Shayne) called Distant Oaks. She also published a collection of Irish and Scottish Music — “Trì Sruthan” (Three Streams) — with songs in Scottish Gaelic, Irish and English.

Colin Mark, of Gàidhlig-B, said, “We have all, and the Gaelic world, lost a good friend.”

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

1 Response to Gobnait Nic Fhilib – Deborah White

  1. A chuit de Phàrais dhi. Tha làn-fhios againn nach fhaiceadh a’ Ghàidhlig a leithid tuilleadh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *