Prògram 19

Faodaidh sibh Gaelcast 19 fhaighinn an seo. (Click here to download our ninteenth program.)

Fàilt’ air ais! Tha sinn a-mach an turas seo air na rudan a tha dol thall ‘s a bhos a thaobh clasaichean agus iomairtean Gàidhlig, bho Ohio gu Siatail gu Sabhal Mòr Ostaig anns an àm ri teachd. Tha sinne, Liam agus Mìcheal, a’ bruidhinn air na cursaichean tumaidh, Mòdan, agus a h-uile rud, cò a dh’fhaodadh a bhith ann, agus na cuimhneachan againn bho nuair a chaidh sinne dha na h-iomairtean ‘s an àm a dh’fhalbh.

Tha sinn a’ bruidhinn air Mòd nan Lochan Mòra, na clasaichean aig an t-Sabhal, an seachdain tumaidh aig Grandfather Mountain (Beinn Seanar) agus Fèis Shiatail. Ma ‘s urrainn dhuibh dhol ann gu tè dhiubh thairis air an t-samhradh, nach math dhuibh! Sgrìobh thugainn a dh’innse ciamar a bha e a bhith ann.

Welcome back! We’re talking this time about the events that are happening here and abroad for classes and Gaelic events, from Ohio to Seattle to Sabhal Mòr Ostaig, in a little while. Mike and Liam talk about the immersion classes, Mòds, and who will be there, our memories about going to these events in the past, and so on.

We talk about The Great Lakes Mòd, the classes at SMO, the immersion week at Grandfather Mountain, and the Seattle Fèis. If you can make it to one of these over the summer, great! Write back to us and tell us how it was.

An uair sin, bruidhnidh sinn air Seòras Bush agus na daoine a th’anns a’ phartaidh Republican, agus mar nach eil e a’ dol gu math leotha an dràsda. Carson a tha sin? Eadar an cogadh ann an Iraq, na trioblaidean a th’air a bhith ann an Louisiana agus na h-àiteachan eile air a’ chost an Gulf, agus na trioblaidean ann mu luchd inimrich, tha e coltach gu bheil gu leòr ann airson mìneachadh a thoirt air a’ chùis. Ach a bheil na daoine eile ‘sa phàrtaidh a’ deanamh sgaradh eatorra agus Bush air sgàth na rudan tha seo? Èisdibh gus am faigh sibh a-mach dè tha sinn air ionnsachadh.

Then, we talk about George Bush and the other Republicans, and how it appears to be going not so well for them. Why? Between Iraq, the troubles that have been in Louisiana and the other Gulf coast areas, and the recent troubles with immigration, it seems there’s plenty around to explain the matter. But are the other Republicans distancing themselves from Bush because of these troubles? Listen, and find out what we’ve learned.

Cuiridh sinn crioch air a’ phrògram le ceòl bho Liam agus Ed fhein, Na Maragan, a’ cluich port a rinn iad fhèin.

We end the program with music from Liam and Ed themselves, Na Maragan, playing a tune they made themselves.

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *