Prògram 17

Faodaidh sibh Gaelcast #17 fhaighinn an seo. (Click here to download our seventeenth program.)

Ah, a’ cabadaich! Sin na tha Liam agus Micheal a’ deanamh an turas seo – bruidhinn mu dheidhinn an Earraich, gàrraidhean, agus rudeigin a tha caran connspaideach bhos a seo o chionn mios – ceist nan inimrich. Dè tha dol anns an riaghaltas an dràsda airson dèiligeadh ris an fheadhainn a tha fuireach anns na Stàitean gun chead, gu mi-laghail? Agus dè a dh’fhaodadh tachairt dhaibh anns an àm ri teachd? Agus, rud nach eil cho buileach cudthromach, dè mhearachd a rinn Mìcheal aig toiseach a’ phrògram – no dè a’ mhearachd a rinn Liam agus Mìcheal anns a’ chiad phàirt dhe’n phrògram? Co-dhiù, ge be dè rinn – no nach d’rinn – sinn, tha sinn an dòchas gun toir seo oirbh deasbad a thòiseachadh nur measg fhèin mu’n ghnothach.

Ah, chatting! That’s what Liam and Mike are doing this time – talking about Spring, gardens, and something that is somewhat controvertial over here for the past month – immigrants. What is the government doing to deal with those who live in the States without permission, illegally, and what might happen to them in the future? Also, something not quite so important, what mistake did Mike make at the start of the program, or what mistake did Liam and Mike make in the first part of the program? Anyway, no matter what we did – or didn’t do – we hope that this will start some debate amongst yourselves.

An uair sin, tha sinn a’ bruidhinn air leabhraichean airson cloinne – gu h-àraid, dà leabhair a tha gu bhith ri fhaotainn ann am beagan tìde. Chaidh fear dhiubh a chur an clò le Trueman Matheson, a tha fuireach ann an Canada, faisg air Antigonish. Seo an leabhar a chleachd iad, Trueman agus a bhean, nuair a bha iad a’ teagasg Gàidhlig dha’n cloinn. Gheibh sibh sin aig a’ làraich aca – www.gaelicbooks.com. Cluinnidh sibh bho Thrueman fhèin nuair a bhruidhinn Liam ris o chionn bheagan. Tha sinn a’ bruidhinn air leabhar a sgrìobh Mìcheal Newton cuideachd – Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands. Tha sinn an dòchas gum bruidhinn Micheal ruinn ann am beagan ùine cuideachd. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh ann an www.calumandcotriona.com.

Then, we talk about books for children – especially two books that are soon to be available. One of them was published by Trueman Matheson, who lives in Canada close to Antigonish. This is the book that Trueman abd his wife used to teach their children Gaelic. You will be able to get this on their website – www.gaelicbooks.com. You’ll heard Trueman himself talk about it when he and Liam talk in the piece. We also talk about a book the Michael Newton wrote – Calum and Catrìona’s Welcome to the Highlands. We hope that Michael will speak to us soon about it as well. You can get more information at calumandcatriona.com.

Bruidhinn air cabadaich – gheibh sinn cothrom bruidhinn ruinn ann am beagan ùine – bidh sinn air skype air deireadh-sheachdain ‘san àm ri teachd, agus ma thèid sibh ann, cuiridh sinn fòn thugaibh, no faodaidh sibh fòn a chur thugainn, air skype, agus bidh sinn a’ bruidhinn, agus a’ cur sin air an ath-phrògram! Cumaibh sùil air a’ làraich seo gus faighinn a-mach cuin’ a bhios sin!

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

2 Responses to Prògram 17

 1. Steaphan says:

  `S bochd nach eil compiutar agam fhein ann! Bhiodh e math a bhith air SKYPE agus bruidhinn riubh uile.

 2. Micheal says:

  Steaphain,

  Tha mi smaoineachadh gum b’urrainn dhut fon a chur thugainn cuideachd – cha leig thu a leas a bhith cleachdadh skype air computer – ach cuiridh sinn fiosrachadh mu dheidhinn sin air Gaelcast ann an ùine nach bi fada!

  Mòran taing airson sgrìobhadh
  Micheal

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *