Prògram 13

Faodaidh sibh Gaelcast #13 fhaighinn an seo. (Click here to download our thirteenth program.)

‘Sa phrògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air rudeigin a th’air tachairt sna naidheachdan – an ùpraid a dh’èirich nuair a loisg an t-iar-cheann-suidhe, Dick Cheney, gu tubaisteach, air a charaid Harry Wittington nuair a bha iad a’ sealg. Tha sinn a’ bruidhinn mu dheidhinn mar a dhèilig an riaghaltas ris na thachair, na ceistean a chaidh an togail nuair a dh’fhuirich iad airson laithean gun a bhith a’ leigeil fiosrachadh a-mach mu’n tubaist, agus a’ bhuaidh a dh’fhaodadh a bhith an cois na thachair. De ur bheachd mu’n naidheachd seo?

In this program, we look at something that happened in the news – the turmoil that arose when the Vice President, Dick Cheney, accidentally shot his friend Harry Whittington when they were hunting.We talk about how the administration dealt with the accident, the questions that were raised when they waited for days before providing any information about the accident, and the consequences that this may have. What’s your opinion?

An dèidh sin, tha sinn a’ dol dhan Ghearmailt far a bheil buidheann de dhaoine ag ionnsachadh Gàidhlig. Tha sinn a’ bruidhinn ri Mìcheal Klevenhaus agus Mona Striewe NicLeòid mu dheidhinn ciamar agus carson a tha iad ag ionnsachadh Gàidhlig, agus dè eile a tha iad a’ deanamh ann an saoghal nan Gaidheal. ‘S dòcha gun cuala sibh Mìcheal air Radio nan Gaidheal, air Aithris na Maidne no Prògram Choinnich, agus tha Mona air Gàidhlig a thogail gu ìre mhath mhath airson an ùine ghoirid a tha i air a bhith an sàs ann. Leis a h-uile duine anns a’ Ghearmailt aig a bheil ùidh anns a’ chànan, tha an saoghal againn ann an aon seadh a’ fàs nas motha fhad ‘s a tha e, leis an eadar-lion (a chleachd sinn le bhith a’ bruidhinn riutha) a’ sìor fhàs nas lugha ann an dòigh eile.

Next we go to Germany where there is a group learning Gàdhlig. We speak with Michael Klevenhaus and Mona Striewe MacLeod about how and why they are learning Gàidhlig, and what else they are doing in the Gaelic world. Perhaps you’ve heard Michael on Radio nan Gaidheal, on the morning program or Coinneach’s program, and Mona has learned Gàidhlig very well for the short time she has been studying. Since there are so many people in Germany who are interested in the language, our world in one sense is growing bigger while, with the help of the Internet (which we used to talk with them) it’s growing ever smaller in another way.

Aig deireadh a’ phrògram, tha sinn a’ toirt iomradh air na tachartasan a tha tighinn anns na beagan miosan a tha romhainn – an deireadh-sheachdain tumaidh aig SGEIR ann an Bhirginia (http://www.acgamerica.org/events/sgeirretreat.html), latha na Gàidhlig aig a’ cholaisde Ghàidhlig St. FX ann an Antigonish (http://www.stfx.ca/media/10_2005.htm#latha), Mòd nan Lochan Mòra ann an Ohio, (cur post-dealain gu Frances Acar an seo: mailto:frances@waspfactory.org, an deireadh-sheachdain tumaidh aig ACGA ann an Carolina a Tuath, (http://www.acgamerica.org/events/gfathermtn/2006/gfathermtn2006.html agus Fèis Shiatail (http://www.slighe.com/). Tòrr rudan a’ tighinn mus bi sinn lethach-slighe tro’n bhliadhna!

At the end of the program, we look at the events that are coming in the few months ahead – the SGEIR retreat (http://www.acgamerica.org/events/sgeirretreat.html), the “Day of Gàidhlig” at St. FX in Antigonish (http://www.stfx.ca/media/10_2005.htm#latha), the Mod in Ohio, the Great Lakes Mòd (send email to Frances Acar – mailto:frances@waspfactory.org), the immersion weekend that ACGA has in North Carolina (http://www.acgamerica.org/events/gfathermtn/2006/gfathermtn2006.html), and Fèis Shiatail, the bi-annual festival in Seattle, Washington (http://www.slighe.com/).

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *