An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

Faodaidh sibh Gaelcast #8 fhaighinn an seo. (Click here to download our eighth program.)

Sa phògram seo, tha sinn a’ toirt sùil air dà fhèis a tha gu math inntinneach. Nuair a bha sinn a’ bruidhinn ri Alan MacColla à Lochaber aig àm a’ Mhòid am bliadhna, thug esan iomradh air fèis pìobaireachd a tha gabhail àite gach bliadhna ‘s t-Samhainn, agus an fhèis “Pan-Cheilteach” (http://www.panceltic.com) a bhios ann an diofar àiteachan gach Giblean. Nise, tha e ro fhadalach airson a dhol dhan iomairt airson pìobaireachd am bliadhna, ach cuiribh sin air a’ mhiosachan airson 2006! Tha tìde gu leòr, ged-tha, airson a dhol dhan fhèis Phan-Cheilteach, agus, nuair a dh’èisdeas sibh ris na th’aig Alan ri ràdh mu’n fhèis, agus mura h-eil sibh air a bhith ann roimhe, ‘s cinnteach gum bi sibh airson tadhal air Leitir Ceanainn airson co-dhiù coimhead air na tha dol air adhart an sin! Tha fios gu bheil sinne a’ coimhead airson ticeadan gu Èirinn!

In this program, we take a look at two very interesting festivals. When we spoke to Alan MacColla at the Mòd this year, he mentioned a piping festival that takes place in November, and the Pan Celtic Festival http://www.panceltic.com that is in different places in April. Now, it’s too late to go to the Piping festival, but put that on your calendars for 2006! There’s still time, though, to go to the Pan Celtic festival, and when you listen to Alan talk about the festival, and if you have not been there before, you’ll certainly want to visit Letterkenny, if for nothing else to see what’s happening! We’ll certainly be looking for tickets to Ireland!

As dèidh sin, tha againne dhuibh agallamh a rinn sinn le Seonachan Dembling à Massachusetts nuair a bha e ann an Washington am mìos seo. Bhruidhinn sinn ris mu dheidhinn mar a dh’ionnsaich e a chuid Gàidhlig, an ceangail a th’aige ri Alba Nuadh, agus na tha e a’ deanamh an sin fad bliadhnaichean. Faodaidh sibh faighneachd, “A bheil ceangail sam bith ann eadar corpeòlas (anthropology), Gàidhlig, agus Ceap Breatuinn?” Uill, gheibh sibh sin a-mach nuair a dh’èisdeas sibh ris an darna phàirt dhe’n phrògram.

Tha sinn ag iarraidh oirbh cuideachd, beagan ùine a chur seachad sgrìobhadh thugainn — ‘s dòcha gun cluinn sibh ur faclan air an ath-chraoladh de Ghaelcast – cò aig tha fios?

We then have the interview we did with Jonathan Dembling when he visited Washington this month. We talked about how he learned Gàidhlig, the connections he has with Nova Scotia, and what he’s been doing there for many years. You might ask, “Is there a connection between anthropology, Gàidhlig, and Cape Breatainn?” Well, you’ll find out when you listen to the second half of our program.

Tha sinn ag iarraidh oirbh cuideachd, beagan ùine a chur seachad sgrìobhadh thugainn – ‘s dòcha gun cluinn sibh ur faclan air an ath-chraoladh de Ghaelcast – cò aig tha fios?

We’ll also ask you to take some time and write to us –maybe you’ll hear your words on the next podcast — who knows?

This entry was posted in podcasts. Bookmark the permalink.

1 Response to An t-Ochdamh Prògram / The Eighth Program

 1. mona says:

  A charaidean,
  tha mi dìreach airson taing a chur dhuibh a-rithist… tha sibh air ais, gu fortanach! 🙂 Cha chreid mi nach robh an t-eagal air coimhearsnachd na Gàidhlig air an eadar-lìon greis nuair a bha an làrach-lìn agaibh air falbh. Ach co-dhiù, tha sibh ann a-rithist, le tòrr prògraman inntinneach. Agus chunnaic mi dealbh èibhinn àiteigin, a’ sealltainn gu bheil thusa, a Mhìcheil, gle thrang airson cùis na Gàidhlig anns an dùthaich agad 🙂
  Cùmaibh oirbh, a-nis feumaidh mi èisdeachd ris an ochdamh prògram agaibh a-rithist, agus tha dùil agam na prògraman uile a chur air CD airson saor-laithean na Nollaige oir bidh mi fada bho coimpiutair le eadar-lìon, agus feumaidh mi beagan Gàidhlig gach latha 😉
  Deagh dhùrachd agus gum bi Nollaig bhrèagha agus Bliadhna mhath, shoirbheachail agaibh agus gun cluinn sinn mòran bhuaibh!
  Mona, às a’ Ghearmailt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *