Fàilte gu Gaelcast!

Craolaidh Gaelcast programman claistinneach anns a’ Ghàidhlig agus Beurla — naidheachdan, agallamhan, sgeulachdan, ceòl agus tuilleadh — ann am podcasts a h-uile ceala deug.

Gaelcast will broadcast audio programs in Scottish Gaelic and English — news, interviews, stories, music and more — in biweekly podcasts.

Thèid na programman seo an cur a-mach airson luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig agus fileantaich à-reir a chèile, ge be air bith cò as a tha iad agus càite a’ bheil iad a’ fuireachd.

These programs will be produced for Gaelic learners and fluent speakers alike, wherever they are from or live.

Cluinnidh sibh guthannan eadar-dhealaichte agus eadar-naiseanta air programman mu dheidhinn cuspairean a bhiodh farsaing agus ùidheachail.

You will hear varied and international voices on programs about broad and interesting topics.

A bharrachd air na programman claistinneach, ‘s urrainn dhuibh naidheachdan agus beachdan a leughadh anns a’ Bhlog againn. Sgrìobhaibh thugainn mu dè bu thoil leibh a bhi cluinntinn anns na programman, agus thoir dhuinn ur beachdan fhìn.

In addition to the audio programs, you can read news and opinions in our Blog. Write to us about what you would like to hear in the programs, and give us your own opinions.

Faodaidh sibh ar ceud podcast fhaighinn ann an ùine ghoirid — thigibh air ais gu tric: Bithidh fàilte agus fichead romhaibh!

Our first podcast will be available in a short while — come back often.

Liam Ó Caiside, Micheal Mac Aoidh, Eideart Bradshaw

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

2 Responses to Fàilte gu Gaelcast!

 1. Micheal says:

  A Chaluim choir,

  Moran taing airson sgriobhadh agus airson ur meala-naidheachd. Tha sinn an dochas gun cord am podcast ris a h-uile duine, agus tha seo a’ sealltainn (mar a tha sinn’ a’ smaoineachadh) cho tarruingeach agus cho math ‘s a tha Gaidhlig, agus gu bheil daoine taobh a-muigh Alba cuideachd a’ toirt taic rithe agus ga meas mar rud priseil.
  Bhitheamaid fada nur comain nan robh sibh air iomradh a thoirt oirnn do dhuine sam bith ris an tachair sibh. Agus a dh’aindeoin ‘s nach eil Gaidhlig aig a’ mhor-chuid dhe na daoine as na Staitean a thig thugaibh, tha beagan Bheurla againn sa phodcast, agus bidh iad a’ gabhail suim ann tha sinn cinnteach.
  Moran taing a-rithist, agus beannachd leibh!

  Micheal

 2. liam says:

  Thanks for your comments and criticism. You’ve raise good points here and in other messages on the site.

  We’ve noticed the tendency of Gaelic media to focus on Gaelic as well – perhaps that’s hard to avoid because of the size of the community and the insecure status of the language. Some of our programs will deal with the language – especially learning Gaelic – but we also plan to feature stories about other topics and report them through the medium of Gaelic. One example is an interview with the operations manager of a major Islay distillery on the importance of whisky to the island’s economy and culture today (Gaelcast #7)
  .
  As Gaelic learners from (and living in) North America, part of our goal is to provide a broader vision of the Gaelic world encompassing learners and fluent speakers alike, in Scotland and abroad. That vision should, as you suggest, include other genres of music besides traditional song. We’d love to profile Oi Polloi and Mill a h-uile Rud, for example. Traditional song and music do loom large in Gaelic culture (and in our first several podcasts), but we’d like to push the envelope and include other genres as well.

  “What Happened to Gaelic Rock?” or “Càite ’n deach Rock anns a’ Ghàidhlig, agus càite ’bheil e ’dol?” would be a great topic for a program.

  Le dùrachd,

  Liam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *